Usługa audytu wykorzystania środków unijnych jest związana z przepisami dotyczącymi sposobów rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków UE. Warto przy tym skorzystać z doświadczenia profesjonalnych audytorów.

AUDYT WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE

Audyt wykorzystania środków unijnych przeprowadzany jest przed wykorzystaniem co najmniej połowy środków przyznanych na projekt. Możliwe jest przeprowadzenie audytu:

  • w czasie trwania projektu (opinia audytora dotyczy wówczas kwot i informacji zawartych do momentu audytu)
  • w końcowej fazie projektu  (po dokonaniu połowy zabudżetowanych wydatków badaniem wstępnym, a następnie badaniem finalnym w końcowej fazie realizacji projektu; ostateczna opinia audytora wydawana jest po badaniu końcowym, jednakże już po badaniu wstępnym sporządzone zostają zalecenia w formie Listu do Zarządu, a audytor wskazuje w nim na zidentyfikowane błędy i ryzyka).

W szczególności zakres przedmiotowy audytu obejmuje:

  • kontrolę wewnętrzną i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków
  • przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły
  • audyt zasadności kosztów kwalifikowanych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont
  • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot
  • sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu
  • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu
  • weryfikacje sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).