Doświadczenia zabrane przez naszych specjalistów w trakcie pracy w renomowanych firmach doradczych i audytorskich oraz przy realizacji projektów dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki pozwalają zaoferować Klientom usługi w zakresie doradztwa finansowego i gospodarczego.

CONSULTING– CAŁY ZAKRES

W ramach tych usług proponujemy współpracę przy następujących projektach:

 

DUE DILIGENCE

Na zlecenie naszych Klientów realizujemy projekty typu due diligence w zakresie:

 • rachunkowym (przegląd stosowanych zasad rachunkowości i wpływ na wycenę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, przegląd sprawozdań pod kątem prawidłowości wyceny aktywów i zobowiązań)
 • prawno-podatkowym (analiza uwarunkowań prawnych oraz ryzyk związanych np. z majątkiem jednostki, określenie ryzyk podatkowych, optymalizacja obciążeń podatkowych związanych z przekształceniami własnościowymi)
 • finansowym i rynkowym (analiza kondycji finansowej na podstawie danych historycznych, ocena przedstawionych planów/projekcji finansowych, analiza systemu organizacji i zarządzania, analiza pozycji rynkowej, oferowanych produktów, struktury sprzedaży i kanałów dystrybucji, stosowanej polityki cenowej).

Usługa zwana due diligence najczęściej realizowana jest w związku z przejęciami, fuzjami lub zakupem jednostek. Polega ona na uzyskiwaniu i analizie informacji o danej jednostce w zakresie ustalonym w umowie z Klientem (zleceniodawcą), a ostatecznym efektem jest przygotowanie raportu z przeglądu due diligence dla Klienta.

Przegląd due diligence przeprowadzany jest najczęściej przez biegłych rewidentów przy współpracy z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, aktuariuszami, prawnikami i innymi specjalistami branżowymi, gdyż przegląd due diligence może dotyczyć różnych aspektów działalności danej jednostki.

Zakres przeglądu due diligence zależy od dostępności informacji. Zatem możemy mieć do czynienia z:

 • przeglądem prowadzonym z ograniczonym dostępem do dokumentacji jednostki stanowiącej przedmiot transakcji (przy wykorzystaniu tzw. „data room”)
 • przeglądem prowadzonym z pełnym dostępem do dokumentacji jednostki stanowiącej przedmiot transakcji.

Głównym celem przeglądu due diligence jest:

 • zidentyfikowanie najbardziej istotnych zagadnień, problemów oraz szans, związanych z planowaną transakcją, które umożliwiają klientowi podjęcie najbardziej racjonalnych i optymalnych decyzji
 • szczegółowe analizy finansowe, podatkowe i prawne, które dostarczają istotnych informacji dotyczących struktury spółki, jej funkcjonowania oraz struktury kosztów i przychodów
 • zrozumienie czynników krytycznych dla generowania przychodów przez spółkę,
 • porównanie założeń zastosowanych przez klienta w modelu służącym wycenie spółki będącej przedmiotem transakcji, z aktualnymi danymi
 • dostarczenie argumentów w procesie negocjacji umowy sprzedaży/zakupu,
 • ustalenie, czy racje strategiczne stojące za dokonaniem planowanej transakcji zachowały swoją ważność.

Powyżej wymienione cele przeglądu due diligence determinują konieczność udziału w takim przeglądzie wykwalifikowanego personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów, księgowości, podatków, zagadnień prawnych, informatycznych i kadrowych.

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Poza usługami rewizji finansowej, ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie umożliwia biegłym rewidentom świadczenie usług sklasyfikowanych jako: „ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe”. Sporządzanie wyceny lub opinii z wyceny zaliczane jest właśnie do tej kategorii usług. Typowe przykłady wycen realizowanych przez biegłych rewidentów obejmują:

 • wyceny aportów – zarówno całego przedsiębiorstwa jak i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
 • ustalanie wartości przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji sprzedaży
 • ustalanie wartości godziwych w transakcjach łączenia lub podziału jednostek gospodarczych.

Wymienione usługi wymagają specjalistycznej wiedzy z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej. Ustalanie wartości działającego podmiotu często opiera się na historycznej i potencjalnej rentowności jednostki, a przepływy pieniężne ocenia się w świetle wymogów w zakresie zachowania kapitału, postrzeganego ryzyka oraz innych czynników. Kluczowym czynnikiem jest interpretacja danych księgowych i finansowych stąd często o przeprowadzenie wycen proszeni są biegli rewidenci.

WDROŻENIA MSR/MSSF

W ramach usług doradztwa i nadzoru nad wdrożeniem MSSF proponujemy:

 • aktywne uczestnictwo w zorganizowaniu oraz nadzorowaniu projektu wdrożenia MSSF
 • przeprowadzenie kompleksowej analizy systemu sprawozdawczości Spółki w celu identyfikacji różnic pomiędzy MSSF a polityką rachunkowości stosowaną przez spółkę, a także określenie zasad i możliwych rozwiązań w zakresie implementacji regulacji MSSF
 • wsparcie procesu oszacowania różnic wartościowych, w szczególności w obszarze aktywów trwałych oraz procedury wyceny składników majątkowych
 • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz dokumentacji polityki rachunkowości zgodnej z MSSF oraz aktywne uczestnictwo w zakresie dostosowania systemów informatycznych spółki oraz jej struktury organizacyjnej do nowych wymogów sprawozdawczych
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu MSSF dla pracowników spółki.