W pracy wykorzystujemy metodologię opartą na Krajowych i Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej. Usługi są realizowane przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych międzynarodowych firmach audytorskich.

USŁUGI REWIZJI FINANSOWEJ

Wszystkie badania i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzane są według polskich regulacji prawnych oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z:

  • ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami
    wykonawczymi do ustawy
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • niemieckimi standardami sporządzania sprawozdań finansowych – German GAAP (HGB).

Realizując prace z zakresu badania sprawozdań finansowych i wykonywania innych usług poświadczających, opieramy się na:

  • Krajowych Standardach Rewizji Finansowej
  • Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing) wydanych przez IFAC (The International Federation of Accountants).

Wypracowaliśmy własną metodologię prowadzenia prac audytorskich, opierając się na doświadczeniach nabytych w pracy w największych międzynarodowych firmach audytorskich.

Dużą wagę przywiązujemy do fazy planowania, dlatego przeprowadzamy ją z udziałem Klientów. Rezultatem tego etapu badania jest identyfikacja słabych punktów kontroli wewnętrznej oraz zrozumienie ekonomicznej treści przeprowadzanych transakcji.

Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

Korzyści dla naszych klientów
W ramach badania sprawozdania finansowego nasi pracownicy, przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności, starają się podpowiadać rozwiązania ułatwiające i przyspieszające proces sporządzania sprawozdań w następnych okresach.

Wartość dodana z audytu
Poza wymaganymi przez prawo – opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego – przekażemy Państwu również dodatkowy dokument (list do Zarządu). W dokumencie tym zawarte są nasze spostrzeżenia, które nie zostały zawarte w raporcie, a dotyczące organizacji systemu rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz systemów zabezpieczeń (w tym informatycznych).