Usługa audytu wykorzystania środków unijnych jest związana z przepisami dotyczącymi sposobów rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków UE. Warto przy tym skorzystać z doświadczenia profesjonalnych audytorów.

AUDYT WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE

Audyt wykorzystania środków unijnych przeprowadzany jest przed wykorzystaniem co najmniej połowy środków przyznanych na projekt. Możliwe jest przeprowadzenie audytu:

  • w czasie trwania projektu (opinia audytora dotyczy wówczas kwot i informacji zawartych do momentu audytu)
  • w końcowej fazie projektu  (po dokonaniu połowy zabudżetowanych wydatków badaniem wstępnym, a następnie badaniem finalnym w końcowej fazie realizacji projektu; ostateczna opinia audytora wydawana jest po badaniu końcowym, jednakże już po badaniu wstępnym sporządzone zostają zalecenia w formie Listu do Zarządu, a audytor wskazuje w nim na zidentyfikowane błędy i ryzyka).

W szczególności zakres przedmiotowy audytu obejmuje:

  • kontrolę wewnętrzną i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków
  • przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły
  • audyt zasadności kosztów kwalifikowanych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont
  • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot
  • sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu
  • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu
  • weryfikacje sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close