Doświadczenia zabrane przez naszych specjalistów w trakcie pracy w renomowanych firmach doradczych i audytorskich oraz przy realizacji projektów dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki pozwalają zaoferować Klientom usługi w zakresie doradztwa finansowego i gospodarczego.

CONSULTING– CAŁY ZAKRES

W ramach tych usług proponujemy współpracę przy następujących projektach:

 

DUE DILIGENCE

Na zlecenie naszych Klientów realizujemy projekty typu due diligence w zakresie:

 • rachunkowym (przegląd stosowanych zasad rachunkowości i wpływ na wycenę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, przegląd sprawozdań pod kątem prawidłowości wyceny aktywów i zobowiązań)
 • prawno-podatkowym (analiza uwarunkowań prawnych oraz ryzyk związanych np. z majątkiem jednostki, określenie ryzyk podatkowych, optymalizacja obciążeń podatkowych związanych z przekształceniami własnościowymi)
 • finansowym i rynkowym (analiza kondycji finansowej na podstawie danych historycznych, ocena przedstawionych planów/projekcji finansowych, analiza systemu organizacji i zarządzania, analiza pozycji rynkowej, oferowanych produktów, struktury sprzedaży i kanałów dystrybucji, stosowanej polityki cenowej).

Usługa zwana due diligence najczęściej realizowana jest w związku z przejęciami, fuzjami lub zakupem jednostek. Polega ona na uzyskiwaniu i analizie informacji o danej jednostce w zakresie ustalonym w umowie z Klientem (zleceniodawcą), a ostatecznym efektem jest przygotowanie raportu z przeglądu due diligence dla Klienta.

Przegląd due diligence przeprowadzany jest najczęściej przez biegłych rewidentów przy współpracy z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, aktuariuszami, prawnikami i innymi specjalistami branżowymi, gdyż przegląd due diligence może dotyczyć różnych aspektów działalności danej jednostki.

Zakres przeglądu due diligence zależy od dostępności informacji. Zatem możemy mieć do czynienia z:

 • przeglądem prowadzonym z ograniczonym dostępem do dokumentacji jednostki stanowiącej przedmiot transakcji (przy wykorzystaniu tzw. „data room”)
 • przeglądem prowadzonym z pełnym dostępem do dokumentacji jednostki stanowiącej przedmiot transakcji.

Głównym celem przeglądu due diligence jest:

 • zidentyfikowanie najbardziej istotnych zagadnień, problemów oraz szans, związanych z planowaną transakcją, które umożliwiają klientowi podjęcie najbardziej racjonalnych i optymalnych decyzji
 • szczegółowe analizy finansowe, podatkowe i prawne, które dostarczają istotnych informacji dotyczących struktury spółki, jej funkcjonowania oraz struktury kosztów i przychodów
 • zrozumienie czynników krytycznych dla generowania przychodów przez spółkę,
 • porównanie założeń zastosowanych przez klienta w modelu służącym wycenie spółki będącej przedmiotem transakcji, z aktualnymi danymi
 • dostarczenie argumentów w procesie negocjacji umowy sprzedaży/zakupu,
 • ustalenie, czy racje strategiczne stojące za dokonaniem planowanej transakcji zachowały swoją ważność.

Powyżej wymienione cele przeglądu due diligence determinują konieczność udziału w takim przeglądzie wykwalifikowanego personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów, księgowości, podatków, zagadnień prawnych, informatycznych i kadrowych.

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Poza usługami rewizji finansowej, ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie umożliwia biegłym rewidentom świadczenie usług sklasyfikowanych jako: „ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe”. Sporządzanie wyceny lub opinii z wyceny zaliczane jest właśnie do tej kategorii usług. Typowe przykłady wycen realizowanych przez biegłych rewidentów obejmują:

 • wyceny aportów – zarówno całego przedsiębiorstwa jak i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
 • ustalanie wartości przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji sprzedaży
 • ustalanie wartości godziwych w transakcjach łączenia lub podziału jednostek gospodarczych.

Wymienione usługi wymagają specjalistycznej wiedzy z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej. Ustalanie wartości działającego podmiotu często opiera się na historycznej i potencjalnej rentowności jednostki, a przepływy pieniężne ocenia się w świetle wymogów w zakresie zachowania kapitału, postrzeganego ryzyka oraz innych czynników. Kluczowym czynnikiem jest interpretacja danych księgowych i finansowych stąd często o przeprowadzenie wycen proszeni są biegli rewidenci.

WDROŻENIA MSR/MSSF

W ramach usług doradztwa i nadzoru nad wdrożeniem MSSF proponujemy:

 • aktywne uczestnictwo w zorganizowaniu oraz nadzorowaniu projektu wdrożenia MSSF
 • przeprowadzenie kompleksowej analizy systemu sprawozdawczości Spółki w celu identyfikacji różnic pomiędzy MSSF a polityką rachunkowości stosowaną przez spółkę, a także określenie zasad i możliwych rozwiązań w zakresie implementacji regulacji MSSF
 • wsparcie procesu oszacowania różnic wartościowych, w szczególności w obszarze aktywów trwałych oraz procedury wyceny składników majątkowych
 • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz dokumentacji polityki rachunkowości zgodnej z MSSF oraz aktywne uczestnictwo w zakresie dostosowania systemów informatycznych spółki oraz jej struktury organizacyjnej do nowych wymogów sprawozdawczych
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu MSSF dla pracowników spółki.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close