AUDYTY I PRZEGLĄDY PODATKOWE

Celem audytu podatkowego jest wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie stosowanej strategii podatkowej. Ponadto audyt podatkowy pozwala na wskazanie możliwych oszczędności, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej Klienta.

Oferowany przez nas audyt podatkowy polega m.in. na:

 • weryfikacji stanu prawnego przedsiębiorstwa Klienta z punktu widzenia jego wpływu na sposób opodatkowania,
 • analizie i przeglądzie dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, a także umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • wywiadach przeprowadzanych z pracownikami Klienta,
 • przeglądzie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (zapisów na kontach) oraz wyników badania sprawozdania finansowego przez audytora.

Audyt podatkowy jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z rozliczeniami podatkowymi, Klientowi prezentowane są rozwiązania eliminujące te zagrożenia lub minimalizujące ryzyka.Badania prowadzone są za pomocą doboru celowego i losowego oraz przeglądów analitycznych danych wynikających z ewidencji księgowej lub, na życzenie Klienta, badanie realizowane jest metodą pełną.

W zależności od potrzeb Klientów jesteśmy gotowi przeprowadzić:

 • audyt podatkowy – który obejmuje całość rozliczeń podatkowych Klienta za dany okres,
 • audyt problemowy – dotyczący tylko wybranego podatku lub zagadnienia.

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, określone przez Klienta, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

Wynikiem audytu podatkowego jest raport, zawierający:

 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w zakresie zweryfikowanych operacji gospodarczych,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
 • rekomendacje, przedstawiające o ile to możliwe, rozwiązania prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

 

Ocena efektywności wybranych rozwiązań podatkowych

Istotne jest dobranie właściwych struktur operacji do konkretnej sytuacji. Zajmujemy się problemami:

 • sprzedaży udziałów i akcji,
 • wartości nieruchomości,
 • zysków zatrzymanych przy przekształceniach spółek kapitałowych w osobowe,
 • transakcji polegających na „wejściu” lub „wyjściu” wspólników ze spółek,
 • transferu majątku spółek do majątku prywatnego wspólników,
 • transakcji pomiędzy spółkami z grup kapitałowych,
 • planowaniem struktury transgranicznych grup podatkowych,
 • procesach przekształceń własnościowych.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close