W pracy wykorzystujemy metodologię opartą na Krajowych i Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej. Usługi są realizowane przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych międzynarodowych firmach audytorskich.

USŁUGI REWIZJI FINANSOWEJ

Wszystkie badania i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzane są według polskich regulacji prawnych oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z:

  • ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami
    wykonawczymi do ustawy
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • niemieckimi standardami sporządzania sprawozdań finansowych – German GAAP (HGB).

Realizując prace z zakresu badania sprawozdań finansowych i wykonywania innych usług poświadczających, opieramy się na:

  • Krajowych Standardach Rewizji Finansowej
  • Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing) wydanych przez IFAC (The International Federation of Accountants).

Wypracowaliśmy własną metodologię prowadzenia prac audytorskich, opierając się na doświadczeniach nabytych w pracy w największych międzynarodowych firmach audytorskich.

Dużą wagę przywiązujemy do fazy planowania, dlatego przeprowadzamy ją z udziałem Klientów. Rezultatem tego etapu badania jest identyfikacja słabych punktów kontroli wewnętrznej oraz zrozumienie ekonomicznej treści przeprowadzanych transakcji.

Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

Korzyści dla naszych klientów
W ramach badania sprawozdania finansowego nasi pracownicy, przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności, starają się podpowiadać rozwiązania ułatwiające i przyspieszające proces sporządzania sprawozdań w następnych okresach.

Wartość dodana z audytu
Poza wymaganymi przez prawo – opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego – przekażemy Państwu również dodatkowy dokument (list do Zarządu). W dokumencie tym zawarte są nasze spostrzeżenia, które nie zostały zawarte w raporcie, a dotyczące organizacji systemu rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz systemów zabezpieczeń (w tym informatycznych).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close